Avtalsvillkor – Webbhotell & E-post

Allmänna villkor för webbhotelltjänst och övriga tjänster levererade av MANCON (Mancon Consulting HB). Beställningar är bindande och tecknas i enlighet med dessa Allmänna Villkor och övrig information på www.mancon.se.

Registrering av .se domännamn gäller i enlighet med Internetstiftelsens allmänna villkor. Övriga domännamn registreras i enlighet med respektive toppdomännamnsadministratörs villkor.

1. Avtalet löper årsvis och förlängs automatiskt. Betalning sker årsvis i förskott. Betalning skall vara MANCON tillhanda senast på fakturans förfallodatum.

2. Periodkostnaden (normalt årsvis) för webbhotell måste alltid vara oss tillhanda senast samma dag som perioden påbörjas alternativ enligt förfallodag för aktuell period. I annat fall kan webbhotell och konto stängas av, periodavgifter debiteras även vid avstängt utrymme. Fakturerade periodkostnader återbetalas ej till webbhotell kund.

3. Uppsägning av webbhotelltjänst kan sägas upp när som helst under abonnemangstiden (Fakturerade periodkostnader återbetalas ej). Uppsägning av abonnemanget ska ske 30 dagar innan avtalstidens utgång Uppsägning skall ske skriftligen till supporten via e-post eller brev. Om uppsägningen inkommer efter nya perioden påbörjas kommer kontot att avslutas efter den nya perioden har avslutats.

4. Vid betalning årsvis debiteras inga ytterligare kostnader. För skriftliga betalningspåminnelser, inkassokrav och andra indrivningsåtgärder har kunden skyldighet att betala lagstadgade kostnader. Om ej annat anges är samtliga priser som MANCON refererar till angivna exkl moms. Detta gäller på denna webbplats såväl som i alla övrig sammanhang.

5. Kunden är själv helt ansvarig för innehållet i sitt www-utrymme, MANCON har inget ansvar för innehållet. Kunden får använda utrymmet för valfritt ändamål med följande undantag: Innehållet får inte bryta mot gällande lagstiftning. Massutskick av e-post till mottagare som ej beställt detta.  Övriga kunder eller annan får ej skadas eller utsättas för någon form av sabotage

6. Om någon eller flera av ovanstående punkter överträds har MANCON rätt att med omedelbar verkan avstänga kunden från webbhotellet. Kunden är ansvarig för sitt innehåll och övrigt beteende oavsett om detta sker med uppsåt eller av oförstånd.

7. Några skadestånds- eller andra ersättningsanspråk kan ej ställas mot MANCON för funktionsstörningar, förändringar, begränsningar eller liknande beträffande webbhotelltjänst. Kund har ej rätt att kvittera en skuld mot en fodran gentemot MANCON. Indirekt skada ersätts ej.

8. Till webbhotell finns också normalt möjlighet till mottagning och sändning av e-post. E-posttjänsten är avsedd för kundens eget bruk för personer eller funktioner med koppling till kunden. Tjänster kring e-post kan utökas och förändras allt eftersom tekniken förbättras och förändras. MANCON förbehåller sig rätten att begränsa e-posttjänsten vid uppenbart missbruk. Tillgängliga tjänster till respektive konto/tjänst finns publicerade på denna webbplats. Några skadestånds- eller andra ersättningsanspråk kan ej ställas mot MANCON för funktionsstörningar, förändringar, begränsningar eller liknande beträffande e-posttjänsten.

9. Funktionsstörningar på webbhotellkonto kan felanmälas till MANCON support. Support finns tillgänglig MANCON:s webbplats. Vid felanmälan som visar sig bero på felaktigt användande av webbkonto, t ex programmeringsfel, förbehåller sig MANCON rätten att debitera felsöknings- och/eller felavhjälpningskostnad enligt gällande timersättning.

10. Konto/tjänster får normalt överlåtas till annan men först efter godkännande från MANCON.

11. MANCON har inget ansvar för upprätthållande av www-hotellet om dess möjligheter inskränks av annan part, till exempel myndighetsbeslut.

12. Tvist angående tolkning eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol i Västra Götalands län enligt svensk rätt.

13. Samtliga uppgifter på vår webbplats med reservation för eventuella tryckfel samt att villkor och priser för externa tjänster kan ändras utan föregående avisering (till exempel domännamnskostnader och villkor för domännamnsregistrering till toppdomännamnsadministratör).